21 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี - นักกฎหมายของพระราชา

//law.sru.ac.th/
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้จัดตั้งเป็น คณะนิติศาสตร์

Loading website...