Với một sản phẩm mang nặng về thiết kế, một cấu hình khá và một mức giá trong tầm 6 triệu đồng. Rõ ràng, Honor 20 Lite là một thiết bị hướng đến giới trẻ, và với bộ 3 camera chính cùng với Camera self

Traffic Boost Website Banners

Last 25 hits by Traffic Boost Community

Visited AtLocation
May 23, 2019, 6:25:07 PM United States, Washington, Everett
May 22, 2019, 9:36:01 PM
May 17, 2019, 7:37:17 AM Canada, Quebec, Montreal
May 17, 2019, 7:07:03 AM United Kingdom, England, Lambeth
May 17, 2019, 6:00:16 AM Canada, Quebec, Montreal
May 17, 2019, 4:26:55 AM Canada, Quebec, Montreal
May 17, 2019, 3:43:58 AM Ukraine, Kharkiv
May 17, 2019, 3:28:11 AM Ukraine, Odessa, Odesa
May 17, 2019, 3:13:47 AM Brazil, Sao Paulo, São Paulo
May 17, 2019, 2:55:24 AM Canada, Quebec, Montreal