Bloodshot nói về Ray Garrison là một sĩ quan cấp cao đã hy sinh trong một trận chiến. Thế nhưng, anh được tái sinh bằng công nghệ cao, giúp Ray sở hữu

Traffic Boost Website Banners

Last 25 hits by Traffic Boost Community

Visited AtLocation
Mar 31, 2020, 11:26:32 AM France, Île-de-France, Paris
Mar 30, 2020, 2:51:08 AM France, Hauts-de-France, Roubaix
Mar 30, 2020, 2:21:21 AM United States, Washington, Everett
Mar 28, 2020, 1:15:54 AM
Mar 28, 2020, 12:45:26 AM Canada, Quebec, Montreal
Mar 28, 2020, 12:29:36 AM
Mar 28, 2020, 12:27:19 AM
Mar 27, 2020, 11:43:36 PM Pakistan, Punjab, Gujranwala
Mar 27, 2020, 11:14:30 PM Canada, Quebec, Montreal
Mar 27, 2020, 9:40:25 PM Canada, Quebec, Montreal
Mar 27, 2020, 8:22:38 PM
Mar 27, 2020, 7:33:11 PM Indonesia, Jakarta, Kuningan Barat
Mar 27, 2020, 7:23:48 PM
Mar 27, 2020, 6:50:22 PM
Mar 27, 2020, 6:48:23 PM Vietnam, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City
Mar 27, 2020, 5:46:42 PM
Mar 27, 2020, 5:39:57 PM Trinidad and Tobago, Port of Spain
Mar 27, 2020, 5:08:11 PM United States, Washington, Seattle
Mar 27, 2020, 4:37:36 PM Indonesia, Jakarta, Kuningan Barat
Mar 27, 2020, 4:34:42 PM Indonesia, Jakarta, Kuningan Barat
Mar 27, 2020, 4:27:12 PM Singapore
Mar 27, 2020, 4:26:35 PM Singapore
Mar 27, 2020, 4:24:43 PM United States, Nevada, Las Vegas
Mar 27, 2020, 4:24:06 PM Vietnam, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City
Mar 27, 2020, 4:23:46 PM United States, Nevada, Las Vegas